0
Thêm vào giỏ 499.000đ để miễn phí vận chuyển

Hỗ trợ

Đăng nhập hoặc Đăng ký để DYO có thể phục vụ bạn tốt hơn thông qua các chương trình chăm sóc khánh hàng và các khuyến mãi dành riêng cho khách hàng mua online.

10. Điều khoản sử dụng
Công ty Cổ phần Canifa (sau đây gọi tắt là “Canifa”) luôn đề cao và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân khác và yêu cầu những người sử dụng trang web, app...hoặc bất kỳ các trang web, app thành viên nào của chúng tôi (sau đây mỗi trang được gọi là Trang Web) cũng sẽ ứng xử tương tự.
DYO là Ddự án (là Website, app…) mà Canifa là nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng, giải pháp, thông qua đó, người dùng có thể thiết lập mở tài khoản và tải lên, tự tạo ra các nội dung, hình ảnh, thiết kế (sau đây gọi chung là thiết kế) mà họ tuyên bố là của riêng họ hoặc họ có quyền đối với các thiết kế đó, để thiết kế ra những áo phông, áo hoodie và trang phục khác trên phôi mẫu mà Canifa đã tạo trên ứng dụng của Website, app…. Vì chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ, do đó tất cả thiết kế trên nền tảng DYO đều do người dùng tạo. Mặc dù một số nhân viên của Chúng tôi có thể chọn mở tài khoản và tải lên thiết kế vào thời gian riêng của họ, nhưng không có thiết kế nào trong số này được nhân viên của Canifa tải lên như một phần công việc của họ, như một yêu cầu cho công việc của họ, hoặc là một phần của nhiệm vụ việc làm của họ.
Thông qua việc truy cập, đăng ký tài khoản và thực hiện các tính năng trên trang website, app… mà Canifa quản lý, người sử dụng đồng ý rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với toàn bộ nội dung Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi được nêu dưới đây.

1. Bản quyền về nội dung do người sử dụng đăng tải
Đối với thiết kế mà người sử dụng đăng tải khi dùng ứng dụng thiết kế của dự án DYO trên Trang web, app...:
1.1. Người sử dụng đồng ý rằng sẽ phải tự chịu trách nhiệm pháp lý đối với các nội dung bao gồm nhưng không giới hạn về thông tin, hình ảnh, thiết kế... do người sử dụng đăng tải hoặc người thứ ba thông qua tài khoản của người sử dụng đăng tải.
1.2. Bằng việc đăng tải, thiết kế các nội dung, thông tin trên website, app... mà Canifa quản lý, người dùng cam kết về việc có quyền sở hữu, sử dụng hoặc các quyền khác tương tự đối với các thiết kế mà họ thiết kế, tải lên và người dùng có trách nhiệm kiểm soát nội dung của thiết kế đó.
1.3. Tại đây, người sử dụng đồng ý rằng Canifa được toàn quyền sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung, hình ảnh, thiết kế ... mà người sử dụng đã thiết kế, đăng tải, để thực hiện việc gia công, sản xuất, in may các sản phẩm theo yêu cầu của người dùng. Trước khi Canifa thực hiện in, gia công, sản xuất các sản phẩm có nội dung thiết kế của khách hàng, khách hàng phải thực hiện việc cam kết các nội dung được nêu trong Điều khoản sử dụng dịch vụ.
1.4. Trong trường hợp các nội dung, thiết kế đăng tải của người sử dụng vi phạm quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục hoặc vi phạm các chính sách, điều khoản của Canifa, Canifa được quyền xóa bỏ các nội dung này trên Website, app…do Canifa quản lý và có quyền từ chối việc gia công, sản xuất, in may các sản phẩm có vi phạm. Đồng thời Canifa có quyền cung cấp các thông tin của Người sử dụng thông qua tài khoản của Người sử dụng đăng ký trên các ứng dụng website, app…do Canifa quản lý cho Cơ quan có thẩm quyền để các cơ quan này xử lý các vi phạm của Người dùng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, Người sử dụng từ bỏ mọi khiếu nại, khiếu kiện, đòi bồi thường thiệt hại và hoặc phạt đối với Canifa.

2. Cam kết của người sử dụng
2.1. Người sử dụng cam kết sẽ không sử dụng các nội dung thuộc bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba, trừ khi người sử dụng là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp pháp các thiết kế theo quy định của pháp luật hoặc được sự chấp thuận của chủ sở hữu về việc sử dụng các thiết kế đó.
2.2. Người sử dụng cam kết không khiếu nại Canifa về các rủi ro, tổn thất hay chi phí phát sinh từ việc:
(i) Người sử dụng vi phạm các quy định về Điều khoản sử dụng dịch vụ của Trang web, app...ứng dụng khác do Canifa quản lý và các chính sách, điều khoản khác của Canifa;
(ii) Người sử dụng vi phạm bản quyền, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác đối với bên thứ ba;
(iii) Khiếu nại, khiếu kiện từ bên thứ ba về hành vi đăng tải thông tin của người sử dụng trên trang website, app...ứng dụng khác do Canifa quản lý.
2.3. Người sử dụng phải hoàn toàn độc lập chịu trách nhiệm trước pháp luật và bên thứ ba về việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình.
2.4. Người sử dụng cam kết bồi thường thiệt hại cho Canifa trong trường hợp Canifa bị tổn thất, bị khiếu kiện bởi bất kỳ tổ chức, cá nhân nào do Người sử dụng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
2.5. Đồng thời, người sử dụng cũng đồng ý rằng Canifa được toàn quyền thay đổi mọi thông tin trong Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ mà không phải thông báo cho người sử dụng.

3. Miễn trừ trách nhiệm
Canifa sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong mọi trường hợp về các tranh chấp, thiệt hại mà người sử dụng hoặc bên thứ ba phải chịu bao gồm nhưng không giới hạn về các tranh chấp, thiệt hại được phát sinh từ:
Việc Người dùng sử dụng một phần hay toàn bộ các nội dung thiết kế có vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào.
Vì chúng tôi cam kết trong việc tuân thủ pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, do đó chúng tôi có một số biện pháp bảo vệ. Bao gồm trong đó là mỗi chủ tài khoản phải cam kết và hoặc xác nhận rằng họ là chủ sở hữu của bất kỳ / tất cả các thiết kế (và tất cả các bộ phận cấu thành của bất kỳ thiết kế nào) mà họ tạo ra và hoặc tải lên, rằng họ đang làm việc thay mặt cho chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ hoặc đã mua quyền sử dụng hoặc được sự cho phép từ chủ sở hữu.