0
Thêm vào giỏ 499.000đ để miễn phí vận chuyển
Enter your full list of names and numbers

Name Number Size

THÊM HIỆU ỨNG
 • Glitch
 • Collage
 • Splash
 • Mosaic
Chọn kiểu
THÊM HIỆU ỨNG
 • Glitch
 • Collage
 • Splash
 • Mosaic

Màu nét vẽ
THÊM HIỆU ỨNG
 • Glitch
 • Collage
 • Splash
 • Mosaic
THÊM HIỆU ỨNG
 • Glitch
 • Collage
 • Splash
 • Mosaic
Thay đổi thứ tự các lớp
Bấm giữ chuột trái, kéo lên hoặc xuống để thay đổi thứ tự đè lên nhau của các đối tượng trên vùng thiết kế
Chọn kiểu
minimum quantity: 0

Size & Position

Width
Height
Unlock proportion
Rotate
°
Choose Your Color
Flip Center